Portal ogólno-techniczny

Projekt techniczny

Bezpieczeństwo i jakość, czyli dlaczego projekt techniczny jest niezbędny

Zanim finalny obiekt zostanie ostatecznie przygotowany, grono fachowców spędza długie godziny na dopracowywaniu najróżniejszych detali. Uwieńczeniem dokumentacji projektowej pozostaje projekt techniczny nazywany również projektem wykonawczym. Etap ten jest niezbędny do wyszczególnienia wszystkich ważnych aspektów obiektu.

Wstępny projekt techniczny pozwala zespołowi specjalistów i osobom zainteresowanym zrozumieć zasady funkcjonowania i przeznaczenie wyrobu. Co więcej, kluczowe znaczenie przypisuje się także wymiarom gabarytowym oraz najważniejszym parametrom. Na etapie inicjalnym kluczowe znaczenie przypisuje się drobiazgowej analizie ekonomicznej. Jest to szczególnie ważne z uwagi na potrzebę określenia perspektywy stopy zwrotu po wdrożeniu danego dobra do produkcji. Aby projekt techniczny był możliwie efektywny, należy oszacować opłacalność produkcji. W tym celu należy uzyskać następujące informacje:

  • Potrzebne nakłady inwestycyjne – obejmują one wdrożenie odpowiednich procesów technologicznych, urządzeń i maszyn, które są wymagane, by uruchomić produkcję

  • Pracochłonność działań, jakie będą musiały zostać podjęte, aby opracować pełną dokumentację technologiczną i konstrukcyjną

  • Planowany rozmiar produkcji będący rezultatem potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa

  • Szacowany jednostkowy koszt wyrobu

  • Przypuszczalna wielkość sprzedaży – ten element powinien być poparty rzetelnymi badaniami rynkowymi

Roboczy projekt techniczny powinien obejmować wszelkie dane dotyczące wzorca przemysłowego określonego wyrobu w określonych warunkach produkcji . Ponadto szczególną wagę należy przywiązywać do wstępnych warunków technicznych przygotowania tego wyrobu.

Projekt techniczny zawiera dokumentację konstrukcyjną dwóch typów:

  1. Podstawową – ten rodzaj dokumentów obejmuje rysunki zestawieniowe zarówno zespołów, jak i zespołów, specyfikację części i zespołów, rysunki wykonawcze (zwłaszcza ważnych części), techniczne warunki odbioru materiałów oraz wykonanie prototypu, a także podstawowe schematy układów

  2. Towarzyszącą – w skład tej kategorii wchodzą głównie: wstępna instrukcja obsługi, skrócony opis techniczny, elementarny zakres badań prototypu, obliczenia konstrukcyjne, arkusz czystości patentowej i normy przestrzegane podczas konstrukcji wyrobu.

Sporządzenie odpowiedniego projektu technicznego powinno wiązać się z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za jego opracowanie. Grono to powinno stanowić zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, grupę, która będzie jednoznacznie uważana za kierownictwo. Niezwykle istotną rolę w tym przypadku może pełnić np. starszy konsultant, główny konstruktor lub tez kierownik programu.

Ponadto projekt techniczny powinien powstawać w oparciu o pewność, że przewidywane zmiany zapewniają użytkownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Co więcej, zmiany te powinny gwarantować również zamienność i niezawodność. Ze względu na fakt, że głównym celem przyświecającym osobom wprowadzającym zmiany jest podniesienie jakości, ostatnie stadium dokumentacji powinno być przygotowane w sposób rzetelny.

Zostaw odpowiedź